הכרת משרד הכלכלה בצהרונים

הודעה להורי הצהרונים
צהרוני החברה העירונית קבלו הכרה על ידי משרד הכלכלה גם לשנת תשפ"א. בכך מתאפשר למשפחות חד הוריות בגני הילדים לקבל סיוע מהמדינה במימון עלות הצהרון. היקף הסבסוד ותנאיו נקבעים ע"י משרד הכלכלה.

הורים (חד הוריים בגני הילדים) המעוניינים בקבלת סבסוד שכ"ל יכולים להגיש בקשה להשתתפות בשכר לימוד באופן מקוון בלבד באמצעות אתר האגף למעונות
 

להלן הנחיות משרד הכלכלה:
א. עם קביעת הדרגה – ההורה יוכל לקבל מידע בדבר הדרגה שנקבעה לו וגובה השתתפות המדינה באתר האינטרנט של המשרד.
ב. שנת לימודים בצהרונים היא החל מ- 1 לחודש ספטמבר – ועד 30 לחודש יוני. השתתפות המשרד בשכר לימוד תהייה עבור תקופה זו בלבד 
ג. סכום ההשתתפות אשר נקבע כי ההורה זכאי לו בגין ילד השוהה בצהרון מוכר , יועבר על ידי המשרד ישירות לצהרון המוכר.
ד. יש להגיש את בקשת התמיכה עד חודשיים מיום מתן ההכרה לצהרון ובכל מקרה לא יאוחר מיום- 22/05/2021. בקשות שיוגשו לאחר מועד זה לא יטופלו ולא תינתן זכאות לתמיכה.

ככל שיחול שינוי במועד זה, הוא יפורסם על ידי המשרד בדרך של הודעה לארגונים. היה והבקשה הוגשה לפני יום 22/05/2021 ונדרשו ההורים להשלים מסמכים חסרים - על המסמכים החסרים להתקבל במלואם לא יאוחר מתאריך 30/06/2021. במידה ולא יתקבלו המסמכים עד מועד זה, תיבחן הבקשה על סמך המסמכים הקיימים ויתכן ובקשת הסבסוד תסורב . ככל שיחול שינוי במועד זה, הוא יפורסם על ידי המשרד בדרך של הודעה לארגונים.
 

הורים שאינם יחידים או מוותרים על קבלת ההשתתפות בשכר הלימוד ימלאו אך ורק שאלון בו יציינו "ויתור" במקום המתאים.

לשאלות ומידע נוסף: 03-9730595 שלוחה 2.
  

 

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים