חופש המידע

ממונה על חופש המידע: סיגל ישרים -  מנהלת משאבי אנוש 

טל: 03-9723047 ,  דוא"ל  sigaly@shoham.muni.il

אודות חוק חופש המידע

חוק חופש המידע, התשנ"ח-1998, נחקק ב-19 במאי 1998 ונכנס לתוקף שנה לאחר מכן. החוק עיגן את זכותו של כל אזרח או תושב, לקבלת מידע המצוי בידי רשויות ציבוריות.

החוק קובע כי הכלל הוא שהחברה תענה בחיוב לבקשה, אלא אם חשיפת המידע תפגע באינטרס אחר כגון בטחון המדינה, פרטיותם של אנשים, סודות מסחריים וכד'.

קבלת מידע על פעולות החברה העירונית לתרבות נוער וספורט (חמש) בע"מ כרוכה בתשלום אגרת בקשה, אלא אם המידע המבוקש נוגע למידע אודות המבקש.

 

להלן טבלת מחירים מפורטת :

סכום

כמות

סוג האגרה

20 ש"ח

1

אגרת בקשה

 30 ש"ח עבור כל שעת עבודה החל מהשעה הרביעית.

כולל איתור מיון וטיפול.

 

אגרת טיפול:
שעות עבודה ממונה
שעות עבודה איש מקצוע
שעות עבודה לשכה משפטית
טכני

לכל עמוד צילום או עמוד פלט מחשב - 0.2 ש"ח
לתקליטור מחשב - 2.49 ש"ח

1

אגרת הפקה:
אין לגבות אגרת הפקה אם סכומה אינו עולה על 10 ש"ח

עלות הסרטה או הקלטה

 

אחר

 

 

החברה תספק את המידע תוך 30 יום. במקרה הצורך, רשאי הממונה, תוך מתן הודעה מנומקת למבקש, על הארכת המועד למענה לבקשה עד 30 יום נוספים (סה"כ 60 יום). אם בחלוף 60 יום לא ניתן למסור את המידע למבקש בשל מורכבותו או היקפו, רשאי מנכ"ל החברה להאריך את המועד למתן מענה עד 60 יום נוספים.

יצויין כי על החברה למסור את המידע המבוקש בהקדם האפשרי, אולם, במקרה הצורך, קבע החוק כי יינתנו לחברה 15 ימים נוספים להכין את החומר למסירה למבקש.

מקום בו החברה סבורה כי קיימת עילה מספקת שלא למסור את המידע המבוקש, דחיית הבקשה היא בסמכות הממונה על מסירת המידע: גב' סיגל ישרים.  

 מבקש המידע ימלא את  טופס בקשת מידע 

 

פרטי חשבון הבנק לתשלום - בנק הפועלים, סניף שוהם 410, חשבון 20990

ניתן לבצע העברה בנקאית, ולשלוח למייל  sigaly@shoham.muni.il אסמכתא על ההעברה או לחילופין לשלם במוקד החברה העירונית, רח' עמק איילון 32 ,שוהם. בימים א-ה בין השעות 8:30 – 17:00, טלפון 03-9723001 שלוחה 1.

דיווח לשנת 2019

דיווח לשנת 2020

דיווח לשנת 2021

 

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים